Integraal alcoholbeleid in Rotterdam

Een voorbeeld van een integrale aanpak, is het programma Drugs & Alcohol – winst op talentontwikkeling, veiligheid en gezondheid, van de gemeente Rotterdam. In 2012 lanceerde de gemeente dit beleidsplan dat nadrukkelijk investeert in het terugdringen van alcoholmisbruik, met aandacht voor de relatie met overlast, geweld en schoolprestaties.

Hierbij is sprake van een samenhangende inzet op het gebied van preventie, behandeling en repressie. Het programma Drugs & Alcohol is ontwikkeld door de toenmalige dienst volksgezondheid (GGD) in nauwe samenwerking met toenmalige dienst onderwijs (JOS) en de afdeling Veiligheid van de bestuursdienst. Zo bevat het plan educatieve interventies op school en in de sportsector, maar ook duidelijke afspraken en regels, en toezichtsmaatregelen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met de horeca over bijvoorbeeld prijsacties.

Als fundament voor het uitvoeringsplan diende het preventiemodel van Reynolds*, met de pijlers handhaving, regelgeving en educatie. De aanpak van de middelenproblematiek vanuit het brede jeugdbeleid, lijkt de integrale samenwerking binnen de gemeente te hebben bevorderd. De overkoepelende visie op jeugd heeft ook voor een sterk bestuurlijk commitment gezorgd. Hobbels in de uitvoering konden zo gemakkelijk worden opgelost.

Het programma is inmiddels ondergebracht bij de nieuwe directie Jeugd & Onderwijs binnen het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling  van de gemeente.
Lees meer over de resultaten

* Het preventiemodel van Reynolds (2003) kent 3 beleidspijlers, te weten: educatie, regelgeving en handhaving. De pijlers staan deels op zichzelf maar overlappen elkaar ook. In de overlap zien we het integrale preventiebeleid terug. Het preventiemodel is gebaseerd op de systeemtheorie van Holder (1998) die duidelijk maakt dat alcoholgebruik altijd een resultaat is van een combinatie van factoren. De persoon, zijn sociale omgeving, het aanbod van drank en het overheidsbeleid vormen samen een systeem dat uiteindelijk de keuze van de gebruiker bepaalt. Holder laat daarmee zien dat alcoholpreventie nooit alleen op het individu gericht kan zijn.

Gepubliceerd op: 03-11-2014