Minderjarige testkopers

Artikel 20 van de Drank- en Horecawet (DHW) schrijft voor dat het verboden is om alcoholhoudende drank te verstrekken aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. De vaststelling kan achterwege blijven als het een persoon betreft die onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt. De geëiste leeftijdscheck voorkomt dat alcohol wordt verstrekt aan minderjarigen.

In oktober 2014 had van Rijn toegezegd te zullen onderzoeken of de inzet van minderjarige testkopers bij de handhaving expliciet mogelijk kan worden gemaakt in de DHW, omdat dit de handhaving immers efficiënter zou kunnen maken dan nu vaak het geval is.

In de Kamerbrief aan de Tweede Kamer (22 oktober 2015) naar aanleiding van het onderzoek dat Intraval heeft gedaan, in opdracht van het Ministerie van VWS, naar aankooppogingen van alcohol door jongeren, geeft staatssecretaris van Rijn aan dat er is besloten om de inzet van minderjarige testkopers niet expliciet mogelijk te maken.
Deze keuze is ingegeven door het feit dat efficiënte handhaving met testkopers reeds mogelijk is en door sommige gemeenten ook wordt toegepast, namelijk met meerderjarige testkopers. De boete wordt opgelegd voor het feit dat een verstrekker zich niet vergewist van de leeftijd van de aankoper, terwijl de testkoper niet onmiskenbaar ouder is dan 18 jaar. De verstrekker aanvaardt, door niet te controleren, de aanmerkelijke kans dat alcohol aan minderjarigen wordt verstrekt en is hierdoor in overtreding.

Uitgangspunt van de Drank- en Horecawet is dat gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor handhaving en toezicht op de wet. De burgemeester bepaalt de handhaving strategie en is hiervoor dus ook eindverantwoordelijk.

Door een aantal gemeenten, onder andere Utrecht en Eindhoven, wordt al gewerkt met de inzet van meerderjarige testkopers. Deze gemeenten hanteren hierbij strikte protocollen.

Lees de volledige Kamerbrief dd 22 oktober 2015
Lees rapport Intraval

Gepubliceerd op: 02-11-2015