Preventie- en handhavingsplan

Uiterlijk 1 juli 2014 hadden gemeenten een preventie- en handhavingsplan (artikel 43a DHW) moeten hebben. Hierin moet beschreven staan op welke wijze de alcoholpreventie en -handhaving vorm krijgt en welke resultaten minimaal behaald moeten worden. Het verplichte plan zal na 2014 de vierjaarlijkse cyclus volgen van de nota lokaal gezondheidsbeleid. Dat betekent dat gemeenten elke vier jaar een nieuw preventie- en handhavingsplan moeten vaststellen.

Uit een onderzoek van STAP blijkt dat gemeenten die hun handhaving op orde hebben vaak gemeenten zijn die al een stevig fundament in alcoholmatigingsbeleid hebben gelegd. Blijkbaar geeft alcoholmatigingsbeleid richting aan de handhavingsstrategie. De stap naar het verplichte preventie- en handhavingsplan is zo minder groot. Dit vraagt om samenwerking tussen medewerkers die betrokken zijn bij preventief alcoholbeleid en degenen die belast zijn met de handhaving van de DHW. Zij dienen hun maatregelen, instrumenten, interventies en communicatie-uitingen op elkaar af te stemmen.

Denk bij afstemming tussen preventie en handhaving aan:

 • het formuleren van gezamenlijke doelstellingen. Bijvoorbeeld: “het binnen een jaar verbeteren van de naleving van de leeftijdsgrenzen in de horeca met x procent”;
 • afspraken over de focus van toezicht (op de verstrekkers of op jongeren; op openbare dronkenschap of op leeftijdsgrenzen) en over de benodigde capaciteit;
 • combineren van toezicht en handhaving met preventie en voorlichtingsactiviteiten op hot spots;
 • een keuze maken in de strategie: komt de focus op strak handhaven en beboeten te liggen of op het creëren van bewustwording van de nieuwe wettelijke alcoholnorm. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat toezichthouders in sommige gevallen of in een bepaalde periode in gesprek gaan met 18-minners en waarschuwen maar niet meteen tot beboeten overgaan.
 • het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten of andere communicatiemomenten voor verstrekkers en/of jongeren. Verschillende aspecten van preventie en handhaving kunnen aan de orde komen:
  • de strengere alcoholwetgeving;
  • de risico’s van alcoholgebruik;
  • de manier waarop alle partijen in de gemeente hun steentje bijdragen;
  • wat de verstrekker kunnen bijdragen aan de naleving van de DHW;
  • de inzet van toezicht en handhaving;
  • de inzet van preventieve maatregelen;

Meer informatie:

Gepubliceerd op: 05-11-2014