Opiumwet

In de Opiumwet is geregeld hoe de overheid omgaat met drugs. Het gebruik van drugs is in Nederland niet strafbaar. Bezit, handel, verkoop en productie van drugs is dat wel. Bezit en verkoop van softdrugs wordt echter onder bepaalde voorwaarden gedoogd. Dat geldt doorgaans ook voor het bezit van kleine hoeveelheden harddrugs die kennelijk voor eigen gebruik bestemd zijn. Het gedogen houdt in dat, hoewel de handelingen volgens de wet strafbaar zijn, afgesproken is de vervolging geen prioriteit te geven.

Softdrugs en harddrugs
In de Opiumwet wordt een verschil gemaakt tussen softdrugs en harddrugs. Onder harddrugs worden drugs verstaan met een onaanvaardbaar groot risico voor de volksgezondheid. De risico’s van softdrugs worden kleiner geacht. Softdrugs zijn cannabisproducten als marihuana en hasj. Harddrugs zijn middelen zoals XTC, cocaïne en amfetamine en GHB. Om duidelijk te maken welke middelen onder softdrugs en welke onder harddrugs worden verstaan, onderscheidt de Opiumwet Lijst I en Lijst II.

Coffeeshops
De verkoop van cannabis in coffeeshops wordt in Nederland onder strenge voorwaarden gedoogd. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Aanwijzing Opiumwet. De productie en  bevoorrading van coffeeshops is echter verboden. Het kabinet Rutte III is voornemens met regelgeving te komen die experimenten met gedoogd telenvan cannabis toestaat. 

Geneesmiddelenwet
Sommige drugs zijn geneesmiddelen, of worden zo gezien en vallen niet onder de Opiumwet. Deze staan in de Geneesmiddelenwet. Een voorbeeld hiervan is ketamine. Ook vallen veel van de zgn. nieuwe synthetische drugs, automatisch onder de Geneesmiddelenwet. Het zonder vergunning, produceren, bestellen, of verhandelen van middelen die onder deze wet vallen, is verboden. Gebruik en bezit van gebruikershoeveelheden vallen niet onder deze wet.

Lachgas
Lachgas valt sinds juli 2016 onder de Warenwet. Dat wil zeggen dat de verkoper van lachgas zich dient te houden aan de verplichtingen van de Warenwet. De Warenwet stelt gezondheids- en kwaliteitseisen aan producten op de markt en verbiedt het verhandelen van schadelijke levensmiddelen. Smart- en ecoproducten die in smartshops en drogisterijen worden verkocht vallen bijvoorbeeld onder de Warenwet. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) ziet toe op de naleving van de Warenwet. 

Lachgasballonnen zijn soms te koop op feesten en festivals. Het lachgas in de ballon is dan bestemd voor recreatief gebruik door de mens. De verkoper dient dus aan de verplichtingen van de Warenwet te voldoen. Gaspatronen in de supermarkt of bij huishoudwinkels zijn legaal verkrijgbaar als dit gebruikt wordt als drijfgas.

Handel, productie en bezit
Het is in Nederland verboden drugs te produceren, te verhandelen of te bezitten. Grootschalige productie en handel wordt hard aangepakt. Daarbij gelden voor harddrugs zwaardere straffen dan voor middelen die op lijst II staan. De politie richt zich vooral op de bestrijding van productie en handel in drugs. Ze is minder bezig met de opsporing van kleine hoeveelheden drugs die bedoeld zijn voor eigen gebruik.

Meer informatie:

 

Gepubliceerd op: 07-02-2018